เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ขอเชิญรวมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ที่เทศบาลตำบลพระพุทธเชียงคาน เมื่อ 23 ส.ค. 61 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วม เมื่อ 7 มิ.ย. 60
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาเห็บหมัด และขอขอบคุณปศุสัตว์อำเภอ เมื่อ 18 เม.ย. 61 เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดทำกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เมื่อ 7 ก.พ. 61
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง จัดประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สร้างสัมมาชีพชุมชน ตำบลพระพุทธบาท เมื่อ 22 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อ 12 ม.ค. 61

   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 62 - 14:05 น.

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านต่อ ll 27 ธ.ค. 61 - 09:12 น.

   ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ll 25 ธ.ค. 61 - 10:31 น.

   ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ll 25 ธ.ค. 61 - 10:30 น.

   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านต่อ ll 11 ธ.ค. 61 - 14:01 น.

   ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) อ่านต่อ ll 9 พ.ย. 61 - 09:29 น.

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 อ่านต่อ ll 29 ต.ค. 61 - 10:39 น.

   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561 อ่านต่อ ll 11 ต.ค. 61 - 15:26 น.

   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 อ่านต่อ ll 23 ก.ค. 61 - 11:08 น.

   ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 61 - 11:28 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4]

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดม่าน บ้านวังทอง หมู่ที่ 3 ตำบลพระพุทธบาท อ่านต่อ ll 29 ส.ค. 61 - 09:16 น.

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพระพุทธบาท และหมู่ที่3 ตำบลเชียงคาน(ปรับปรุงระบบสูบน้ำ) อ่านต่อ ll 29 ส.ค. 61 - 09:14 น.

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพระพุทธบาท และหมู่ที่3 ตำบลเชียงคาน(ปรับปรุงระบบสูบน้ำ) อ่านต่อ ll 28 ส.ค. 61 - 09:13 น.

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธบาท และหมู่ที่ 1 ตำบลเชียงคาน อ่านต่อ ll 23 ส.ค. 61 - 09:10 น.

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธบาท และหมู่ที่ 1 ตำบลเชียงคาน อ่านต่อ ll 23 ส.ค. 61 - 09:08 น.

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรับซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลพระพุทธบาท อ่านต่อ ll 22 ส.ค. 61 - 09:04 น.

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลพระพุทธบาท อ่านต่อ ll 21 ส.ค. 61 - 09:01 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน(แบบมีฝาปิด)บ้านวังทอง หมู่ที่ 3 ตำบลพระพุทธบาท อ่านต่อ ll 21 ส.ค. 61 - 08:58 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ถนนสายกลางบ้าน บ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อ่านต่อ ll 21 ส.ค. 61 - 08:56 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าบ้าน บ้านสลี หมู่ที่ 2 ตำบลพระพุทธบาท จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.พ. 61 - 14:50 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายเสน่ห์ ขันทะสีมา
นายกเทศมนตรี

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com